KGFB - 2018 myClubjó játék?női szakasz!igaz szerelemchatelj!
Egyéni keresés
hirdetés

"Az ap­ró­hir­de­tés a rek­lám e­gyik faj­tá­ja, az in­ter­net el­ter­je­dé­sé­ig első­sor­ban a nyom­ta­tott új­sá­gok­ban, pe­ri­o­di­ku­san meg­je­lenő ki­ad­vá­nyok­ban volt je­len, a tö­meg­mé­di­á­ban tör­ténő hir­de­tés nem jel­lemző er­re a rek­lám­tí­pus­ra a költ­ség­ha­té­kony­ság el­ve mi­att."